AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla Profesionale Sherbime, Korçe
Ju njofton krijimin e  vendit te lire per pozicionin :

  • Mesimdhenes me kohe te plote, per “Lendet Hoteleri”.
    Ne Pozicionin: Mesues i kultures profesionale lendet teorike “Hoteleri”
  • Mesimdhenes me kohe te plote per “Lendet Veterinare “.
    Ne Pozicionin: Mesues i kultures profesionale lendet teorike Vetenari

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1098, 1097