AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “SALI CEKA” ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në Ligjin nr. 15 datë 16.02.2017, “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqiperisë”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për  krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, në Udhëzimin nr. 14,  datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit professional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit professional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,  shkolla profesionale “Sali Ceka” Elbasan  shpall pozicionet    :

  • Mësimdhënës të teorisë profesionale në degën Termo-hidraulike   – 1 person
  • Mësimdhenes të praktikes profesionale në degën Instalues i Sistemeve Termo-hidraulike – 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 408 409