AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE ”SALI CEKA” ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

 

 

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”: te ligjin nr. 15/2017, :Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise’”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date 31.7 .2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”: te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021″Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit. Ofruesi publik i AFP-se shkolla profesionale “Sali Ceka” Elbasan ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes i teorise profesionale ne degen Tl K. -1 person.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3530