AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “NDRE MJEDA”, BUSHAT, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019”Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin professional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554,date 31.07.2019,”Per krijimin,menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”,te udhezimit nr 14,date 27.05.2022”Per organizimin dhe veprimtarine e ofruesve publike te Arsimit dhe formimit profesionak”,

Ofruesi publik i AFP-se “Shkolla e Mesme Profesional Ndre Mjeda “,ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin

Mesimdhenes i teorise dhe praktikes  profesionale me kohe te plote Dega Bujqesi, ku njekohesisht do jape mesim edhe ne shkollen e mesme Pyjore “Kol Margjini”Shkoder .

Znj .Afrime Abdullahu

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3337.1