AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”, ju njofton krijimin e nje vendeve te lira pune ne pozicionet:

  • Mesimdhenes i formimit teorik dhc praktik, drejtimi Hoteleri-Turizerm me kohe te ploie, 1 (nje)
    person per periudhen e zevendesimit te mesueses me raporte mjekesore qe paguhet nga Sigurimet
    Shoqerore.
  • Mesimdhenes i formimit teorik dhe praktik drejtimi Teknologji Ushqimore me kohe te plote. 1(nje)
    person per periudhen e zevendesimit te mesueses me leje barrelindje.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 692 693