AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14  datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit professional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit professional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Profesionale Elbasan , shpall pozicionet

  • Mësimdhënës të praktikes profesionale në degën Sherbim mjete transport:- 1 person
  • Mësimdhenes të praktikes profesionale në degën Ndertim– 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 289 290