AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE ELBASAN, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14  datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit professional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit professional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi i AFP-së  Shkolla profesionale  Elbasan  ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionin:

      Fitues: Lidia Guda si mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin TIK me kohe te plote ,

Ofruesi i AFP-së  Shkolla profesionale  Elbasan  ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionin:

    Fitues: Ersilia Xhoxhi si mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin  TIK me kohe te plote ,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3581.2 3581.1