AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “BEQIR CELA” DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, Per nxitjen e punesimit te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, i ndryshuar “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Ofruesi publik I AFP-se, Shkolla e mesme profesionale “Beqir Cela”, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin/ pozicionet:

l. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Sherbime Mjetesh Transporti – 4(kater)
mesues.
2. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Termohidraulike – 1(nje) mesues.
3. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji lnformacioni dhe Komunikimi TIK·  1 (nje) mesues.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 458