AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “BEQIR ÇELA” DURRES, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla profesionale “Beqir Çela”, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:

1. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Elektroteknike – 1(nje) mesues

2. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Sherbime Mjetesh Transporti – 4(kater)
mesues.
3. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Termohidraulike – 1 (nje) mesues,
4. Mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji lnformacioni dhe Komunikimi TIK  1 (nje) mesues .

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 620   621