AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA MEKANIKE BUJQESORE “HASAN D. GJNA” LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.
554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14. date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profcsional si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”.

Ofruesi publik i AFP-se shkolla mekanike bujqesore “Hasan D. Gina” Lushnje  ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes i teorise profesionale Dega Sherbime Mjete Motorike (me kohe te plote)
  • Mesimdhenes i teorise profesionale Dega Teknologji  lnformacioni e Komunikimi (T.I.K)
    (me kohe te plote)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  Njoftim shpallje, publikim ne portal.