AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA MEKANIKE BUJQESORE “HASAN D.GINA” LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne “Republiken e Shqiperise” se vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr.14. date.27.05.202 1 , i ndryshuar “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore, perberjes se njesise se  zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit.

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla Mekanike Bujqesore “Hasan D.Gina” Lushnje  ju njofton krijimin e
vendit te lire per pozicionin:

  • Specialist ne sektorin finance-administrim

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  529