AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA MEKANIKE BUJQESORE “HASAN D. GINA” LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim  te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te Ligjit nr. 15/2017. “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.
55.4, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive” te udhezimit nr.14. date 27.05.2021. “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesionl  dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”.

Ofruesi publik i AFP-se, shkolla mekanike bujqesore “Hasan D. Gina” Lushnje  ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes i teorise profesionale Dega Elektroteknike (me kohe te plote)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 509