AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJlKE “HYSEN ÇELA” DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin
profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshilli te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per
krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te
udhezirnit nr 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te
arsimit dhe formimit profesional”

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Cela ” ju njofton plotesimin e vendit te lire me ore:

Mesimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin (Hoteleri- Turizem )

Z. lndrit Deti