AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Teknologjike “Hysen Çela” Durrës VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” shkresës nr.343 prot, datë 02.09.2020 “Njoftim për vende të lira pune leje barrëlindje ” të Shkollës së Mesme Teknologjike “Hysen Çela” Durrës, protokolluar në AKPA me nr.2138 prot, datë 02.09.2020 per pozicionet

  1. 1 Mësimdhënës i formimit praktik në drejtimin Hoteleri Turizëm profili kuzhinë (nga periudha 14 shator 2020-12 mars 2021)
  2. 1 Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin baza sipërmarrëse ( nga periudha 14 shtator 2020- 10 prill 2021)
  3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA HYSEN CELA DURRES
  4. SHKOLLA HYESN CELA DURRES 2