AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “HYSEN ÇELA” DURRES, VEND I LIRE PUNE

Né zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise  te vendimit te Késhillit te Ministrave nr. 554,
date  31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14 date 27.05.2021 . “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” ju njofton krijimin e vendit te lire me ore per
pozicionin:

  •  Pozicioni :  mesues me ore i praktikes profesionale drejtimi Hoteleri Turizem

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 468