AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA “ DURRËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” shpall pozicionin

– Pozicioni: Mësues  i  praktikës  profesionale  drejtimi  Teknologji Ushqimore , (zevendesim leje lindjeje per periudhen 01.02.2023-31.05.2023)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 111.1