AGJENCIA KOMBÉTARE E PUNÉSIMIT DHE AFTÉSIVE Shkolla e Mesme Teknike- Elektrike “Gjergj Canco”

AGJENCIA KOMBÉTARE E PUNÉSIMIT DHE AFTÉSIVE

Shkolla e Mesme Teknike- Elektrike “Gjergj Canco”

VENDE TE LIRA PUNE

Pér pozicionet:

a) 1 Mésimdhénés i léndéve teorike profesionale né drejtimin TIK

b) 1 Mésimdhénés i léndés baza té sipérmarrjes

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1935-1