AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te Ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Tirane, (per zevendesim leje lindje deri ne (20/05/2022) per pozicionin:

– 1 Mesimdhenes te kultures profesionale (teori dhe praktike profesionale) me kohe te plote ne drejtimin Tekstil -Konfeksione, te diplomuar ne profilet ((Diplomuar ne Inxhinieri Tekstili ose Dizajn mode)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3754