AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESTONALE ”THOMA PAPAPANO” GJIROKASTER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr. 15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit m. 15 date 16/02/201 7 “Per
Arsimin dhe Formimin Profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr. 554, date 31.07.2019, “Per Krijimin, Menyren e Organizimit dhe te funksionit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per
Menyren e Organizimit dhe Veprimtarise se Institucioneve te Arsimit dhe Formimit
Profesional, si dhe Aspektet e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Perberjes se Njesise se
Zhvillimit te Ofruesve te Arsimit dhe Formimit Profesional”,

Shkolla e Mesme Profesionale “Thoma Papapano” Gjirokaster, ju njofton krijimin e vendit te
lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme, te teorise profesionale, drejtimi Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1169