AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE TREGTARE VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë, 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Tregtare Vlorë, shpall  pozicion pune :

 

 

Pozicioni 1:

DEGA – HOTELERI TURIZËM PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË PRAKTIKES  PROFESIONALE  (me kohë të pjeseshme )

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4279