AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “TREGTARE” VLORE, VEND I LIRE PUNE

Mbeshtetur ne Ligjin nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar, Ligjin nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 14, date 27.5.2021 “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit shkresen nr.1838 prot., date 29.01.2020 “Organika e Shkolles se Mesme Profesionale “Tregtare” Vlore”, te Ministrit se Financave dhe Ekonomise ju njoftojme shpalljen per vend te lire pune te pozicionit, si me poshte:

Pozicioni i punes:

Drejtor i Shkolles se Mesme Profesionale “Tregtare”, Vlore

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3722