AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “THOMA PAPAPANO ” GJIROKASTER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr. 15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit nr. 15 date 16/02/2017 “Per Arsimin dhe  Formimin
Profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Minstrave nr. 554, date 31.07.2019 “Per Krijimin,
Menyren e Organizimit dhe te Funksionit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve
te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, si dhe Udhezimin nr. 28, date 14.10.2019, “Per numrin e nxenesve per klase dhe normat e punes mesimore ne lnstitucionet e Arsimit Profesional ”

Shkolla Mesme Profesionale: “Thoma Papapano”, Gjirokaster, shpall pozicionin e mesuesit te praktikes profesionale, drejtimi mesimor Termohidraulike.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3953