AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “THOMA PAPAPANO” GJIROKASTËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr 15/2019 “ Për nxitjen e punësimit” , Ligji Nr 15/2017 “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë “, Vendimi I Këshillit të Ministrave Nr 554, dt. 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive “, Udhëzimi  Nr 14 , dt, 27.05.2021 “Për  mënyrën  e organizimit dhe veprimtarisë së Institucioneve  të Arsimit dhe Formimit Profesional , si dhe aspektet e  menaxhimit të Burimeve Njerëzore , përbërës të njësisë së zhvillimit të ofruesve  të AtrsimitdheFormimit Profesional dhe zhvillimit të vazhduar Profesional të personelit .“

Shkolla e Mesme Profesionale “Thoma Papapano “ Gjirokastër ju njofton  se, në konkursin për pozicionin e mësuesit  me kohë të pjesshme , në  lëndën  e teorise profesionale   “ Baza Sipërmarrje” nuk  u paraqiten kandidatë  për konkurim :  ”

Në fund të periudhës së konkurimit nuk pati kandidatë   fitues.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 53.1