AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “STILIANO BANDILLI” BERAT , VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019″ Per nxitjen e Punesimit ; Ligjit Nr.15/2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”,Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554, date
31.07 .2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, te Urdhezimit nr 14, date 27.05.2021.” Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se institucioneve publike te arsimit dhe te formimit profesional, si dhe aspektet e
menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe
formimit profesional dhe zhvillirnit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla e mesme profesionale” Stiliano Bandilli”, shpall pozicionin

  • “Mesimdhenes i praktikes profesionale” dega “Termohidraulike” (me kohe te plote).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 316