AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Shkolla e Mesme Profesionale “Sali Ceka” Elbasan VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes paralele për personelin mësimdhënës të kulturës profesionale, në Shkollën e Mesme Profesionale “Sali Ceka” Elbasan, për pozicionet:

  1. 1 mësimdhënës i formimit praktik në drejtimin Termo-hidraulike, profili Instalues i Sistemeve Termo-hidraulike;
  2. 1 mësimdhënës i formimit praktik në drejtimin Hoteleri-Turizëm, profili Kuzhinë-Pastiçeri;
  3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA PROFESIONALE SALI CEKA ELBASAN.1