AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “PETRO SOTA” FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021 ”Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar professional të personelit”,

Shkolla e mesme profesionale “Petro Sota” Fier, shpall pozicionet e mëposhtme :

 

1) 1 mesimdhenes i kultures profesionale me shkolle te mesme per drejtimin: elektroteknike.
2) 2 mesimdhenes te kultures profesionale me shkolle te mesme per drejtimin: mekanike
3) 1 mesimdhenes i kultures profesionale me shkolle te mesme .me kohe te pjesshme per drejtimin: nafte

a. 1 ing mekanik
b. 1 ing nafte

  1. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4177 4178