AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “NDRE MJEDA’BUSHAT, VAU-DEJES, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14,datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP- së , shkolla e Mesme Profesionale “Ndre Mjeda”, shpall pozicionet :

1 Mësimdhënes i teorisë dhe praktikes profesionale , në drejtimin Teknologji Ushqimore me kohë të plotë.

1 Mësimdhënes i teorisë dhe praktikes profesionale , në drejtimin Bujqesi me kohë të pjesshme 10(dhjete) ore ne jave .

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2789.1

2790.1