AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “NDRE MJEDA’BUSHAT, VAU-DEJES, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14,datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP- së , shkolla e Mesme Profesionale “Ndre Mjeda”, ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin :

1 mësimdhënes i Teorisë Profesionale , dega ekonomi, me kontrate vetem per periudhen e barrelindjes deri me date 06.06.2023

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3652