AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “NAZMI RUSHITI” PESHKOPI, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te Ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi, shpall pozicionin:

Nendrejtor i kultures profesionale

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3752