AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ NAZMI RUSHITI “PESHKOPI, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të pikës 4, neni 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, të nenit 12, pika 4 dhe nenit 15, pika 3, të ligjit nr.15 / 2017 datë 16.02.2017 “  Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive” si dhe Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, neni 108, pika 2.

Ofruesi publik  i AFP – së  – shkolla e  mesme profesionale “ Nazmi Rushiti “ Peshkopi, shpall  pozicionin

  • Pergjegjes i sektorit finances administrim

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4040