AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ NAZMI RUSHITI “PESHKOPI, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik  i AFP – së  – shkolla e  mesme profesionale “ Nazmi Rushiti “ Peshkopi, shpall

  • Mesimdhenes i kultures profesionale, drejtimi – Sherbime sociale shendetesore ne Peshkopi,
  • Mesimdhenes i kultures profesionale, drejtimi – Sherbime sociale shendetesore ne Bulqize me kohe te pjeseshme per 12 ore / jave

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1337