AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KRISTO ISAK” BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe fornimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshilli te Ministrave nr. 554, date 31.7.20 l 9, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”, Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak”, shpall pozicionet:

  • Mesues specialist teorik-praktik, drejtim i Sherbim Social dhe Shendetesor – 1 (nje) mesues
  • Mesues specialist teorik-praktik, drejtimi Sherbim Social dhe Shendetesor, me kohe te pjesshme – l (nje) mesues
  • 1- Mesues specialist i formimit praktik, drejtimi Hoteleri-Turizem, me kohe te plote – l (nje) mesues
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3879 3880