AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te Ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14,
date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  Shkolla e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhe, ju njofton krijimin e vendeve te lira per pozicionet:

  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimi TIK, me kohe te plote, 1 (nje) person per periudhen 12 Shtator 2022 deri Qershor 2023 ( data ne varesi te raportes)
  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimi Sherbime  Sociale dhe Shendetesore me kohe te pjesshme, ( l 2ore/jave), 1 (nje) person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3743 3748