AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE” KOLIN GJOKA ” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”ju njofton krijimin e 2 (dy) vendeve te lira per pozicionet:

  • Mesimdhenes te formimit teorik- praktik, drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme( plus dy  vjecar, pas i mesem) ,me kohe te pjesshme ( 12 ore/jave), 1 (nje ) person ( Ekonomist)
  •  Mesimdhenes te formimit teorik- praktik, drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme( plus dy vjecar, pas i mesem) ,me kohe te pjesshme (12 ore/jave), 1 (nje ) person ( Jurist)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1378