AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”, ju njofton krijimin 2(dy) vendeve te lira per pozicionet:

  • Mesimdhenes te formimit teorik-praktik , drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme (plus dy-vjecar pas i mesem) me kohe te pjesshme (12 ore ne jave), nje person (Ekonomist)
  • Mesimdhenes te formimit teorik-praktik , drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme (plus dy-vjecar pas i mesem) me kohe te pjesshme (12 ore ne jave), nje person (Jurist)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1319