AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formiminprofesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”, shpall pozicionet:

 

  • 1 Mësimdhënës të formimit praktik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohe të pjesshme, (12orë/jave), 1(një ) person
  • 1 Mësimdhënës të formimit teorik praktik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohe të pjesshme, (12orë/jave), 1(një ) person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2817 2816