AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka” ju njofion krijimin e vendeve te lira te punes per pozicionin:

  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik, drejtimi Teknologji Ushqimore me kohe te plote, 1 (nje)
    person per periudhen e zevendesimit te mesueses me leje barrelindje.
  • Mesimdhenes te formimit teorik- praktik, drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme( plus dy
    vjecar pas i mesem), me kohe te pjesshme (12 ore/jave), 1 (nje ) person

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1096, 1099