AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”, shpall pozicionin:

 

  • Mësimdhënës të formimit teorik dhe praktik , drejtimi Sherbime Sociale dhe Shendetesor ,me kohe te pjesshme, 1 (një) person ( 12ore/jave) 1 (nje ) person
  • Mësimdhënës të formimit teorik dhe praktik , drejtimi Sherbime Sociale dhe Shendetesor ,me kohe te pjesshme, 1 (një) person ( 12ore/jave) 1 (nje ) person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2669

2670