AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”,shpall   si me poshte :

 

  • Mësimdhënës te formimit teorik dhe praktik  drejtimi TIK me   kohe te plote 1 (nje) person per periudhen  2 Shtator 2022 deri Qershor 2023 ( data ne varesi te raportes)
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3589