AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE, “KOLIN GJOKA” LEZHE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, ju njoftojme per plotesimin e vendeve te lira per pozicionet si me poshte:

  • Mesimdhenes te formimit teorik-praktik, drejtimi Ndermjetesues i Pasurive te Paluajtshme(plus dy vjecar, pas i mesem), me kohe te pjeshme (12 ore ne jave), nje person.

Kandidati fitues: Marjeta Simoni