AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLE MARGJINI ”SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim tëLigjit Nr. 15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr. 15/2017 datë 16/02/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikén e Shqipérisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554, daté 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrén e organizimit dhe të funksionimit të  Agjencisë  Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Neni 19 tëUdhézim it nr. 11, daté 3.3.2020 “Pér mënyrén e organizimi t dhe veprimtarinë e ofruesve publiké të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e struktures dhe organikés sé   Agjencisé Kombétare té Punésimit dhe Aftésive” profesional’si dhe Udhézimin nr.28,daté 14.10.2019.”Pér numrin e nxénésve pér klasé dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit profesional “ shpall pozicionet

– 1 ( nje ) Mesimdhenes i teorise profesionale per drejtimin: PERPUNIM DRURI

– 2 (dy)    Mesimdhenes i teorise profesionale per drejtimin: PYJE

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 433 434