AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit” Ofruesi publik  i AFP – së

Shkolla e  Mesme Profesionale Kamëz, shpall  pozicionet:

  •  Nendrejtor i kultures se pergjithshme
  •  Pergjegjes i bazes prodhuese

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 243 244