AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik  i AFP – së  – Shkolla e  Mesme Profesionale Kamëz, shpall pozicionet :

2 (Dy) Mesimdhenes i teorise profesionale per drejtimin: TIK

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2577_njoftim per vend te lire Kukes