AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMEZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2009, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2007, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” , të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” , të udhëzimit nr   14, date 27.5.20021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, si dhe Aspektet e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, perberjes se Njesise se Zhvillimit te Ofruesve te Arsimit dhe Formimit Profesional “, dhe zhvillimit te vazhduar te personelit,

Ofruesi publik i AFP – se Shkolla e Mesme Prolesionale Kamez, ju njofton krijimin e vendeve te lire ne pozicionet:

  • 1 mesimdhenes i/e  kultures profesionale te formimit teoriko-praktik per drejtimin mesimor Elektronike;
  • 1 mesimdhenes i/e kultures profesionale te formimit teoriko-praktik per drejtimin mesimor Teknologji  e Informacionit dhe Komunikimit;
  • 1 mesimdhenes i/e kultures profesionale te formimit teoriko-praktik per drejtimin mesimor Sherbime Sociale Shendetesore.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1119

1120

1121