AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMEZ, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te  Ministrave nr. 554.
date 31. 7.2019. “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
punesimit dhe aftesive” te udhezimit nr. 14, date.27.05.202, i ndryshuar “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise  se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale Kamez, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin:

  • – 1  mesimdhenes me kohe te pjesshme, te formimit teoriko-praktik per drejtimin mesimor
    Sherbime Sociale dhe Shendetesore ( 20 ore)
  • 2. mesimdhenes te formimit teoriko-praktik per drejtimin mesimor Hoteleri Turizem

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  425.1     513