AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit” Ofruesi publik  i AFP – së

Shkolla e  Mesme Profesionale Kamëz, shpall pozicionin :

  • 1 mësimdhënës me kohe te pjesshme  për drejtimin mësimor   Elektroteknike ( 15 ore)
  • 1 mësimdhënës me kohe te pjesshme  për drejtimin mësimor  Hoteleri-Turizem (zevendesim i punonjeses me raport barrelindje)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 35683583