AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMEZ, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te  Ministrave nr. 554.
date 31. 7.2019. “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
punesimit dhe aftesive” te udhezimit nr. 14, date.27.05.202, i ndryshuar “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise  se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”.

Ofruesi i AFP-se Shkolla e Mesme Profesionale Kamez ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin:

Pergjegjes i bazes prodhuese: Fitore Lami