AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMËZ, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.202, i ndryshuar “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

 

Ofruesi i AFP-së  Shkolla e Mesme Profesionale Kamez, ju njofton plotësimin e vendit të lirë për pozicionet:

 

  • Mesimidhenes i/ e kultures profesionale te formimit teoriko-praktik ne drejtimin mesimor Elektroteknikë (me kohe te pjesshme 15 ore):

 

Sara Suli

  • Mesimdhenes i/ e kultures profesionale te formimit teoriko-praktik ne drejtimin mesimor Hoteleri – Turizem (zevendesuese me leje lindje):

Enkejleda Peposhi

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3583.1 3568.1