AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ISUF GJATA”KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 / 2019 “Për nxitjen e punësimit”, ligjit nr.15. datë 2017  ”Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive” Udhëzimit Nr.14, datë  27/05/2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional” .

Ofruesi Publik i AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale “Isuf Gjata” Korçë, ju njofton  shpalljen  e vendit të lirë për pozicionin

  • Mësimdhënës i praktikes profesionale në drejtimin Hoteleri-Turizem me kohë të pjeshme 12 orë/javë.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3884