AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ISUF GJATA” KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14,datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP- së , shkolla e Mesme Profesionale ”Isuf Gjata ”, shpall  pozicionin :

  • 1 mësimdhënes i praktikes profesionale , ne drejtimin hoteleri turizem me kohe te pjesshme 12 ore / ne jave

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3653